Avtalsvillkor

1. Allmänt

Med ”Beställare” avses den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs. Beställaren specificeras i dokumentet Huvudavtalet/Orderbekräftelsen. Med ”Tjänst” avses den tjänst som specificeras i Huvudavtalet/Orderbekräftelsen Med ”Objektet” avses den plats där Tjänsten ska utföras. Med ”Leverantör” avses den som utför Tjänsten dvs. Hemrex AB, org nr 556840-1292. 


Dessa allmänna villkor gäller för samtliga avtalade Tjänster om inte annat anges i Huvudavtalet/Orderbekräftelsen. Med ”Uppdraget” avses de Tjänster Hemrex AB utför åt Beställaren, mot ersättning, i enlighet med Huvudavtalet/Orderbekräftelsen. Med ”Huvudavtalet/Orderbekräftelsen” avses den uppdragsbeskrivning som överenskommits mellan parterna. Huvudavtalet/Orderbekräftelsen kompletteras av dessa allmänna villkor. 


Dessutom är Konsumenttjänstlagens (1985:716) bestämmelser tillämpliga på Huvudavtalet/Orderbekräftelsen såvitt gäller Tjänster där Beställaren är konsument. Om Beställaren är näringsidkare gäller inte Konsumenttjänstlagen och dessa Avtalsvillkor endast i tillämpliga delar.


En orderbekräftelse kan vara muntlig eller skriftlig.


2. Uppdraget

Hemrex AB skall utföra tjänsten fackmässigt och samråda med beställaren i den utsträckning som det behövs och är möjligt. 


Utrustning: Beställaren skall tillhandahålla den utrustning som överenskommit för Tjänstens utförande. Om Beställaren och Hemrex AB enats om att Beställaren ska tillhandahålla material och om material i sådant fall saknas eller ej är iordningställt, levereras detta av Hemrex AB och materialet debiteras enligt faktura. Vidare skall Beställaren tillhandahålla tillgång till varmt och kallt vatten och uttömningsmöjlighet. 


Beställd tid: Detta framgår av skriftlig eller muntlig orderbekräftelse. 


Bokning: Med bokning avses per telefon, e-post eller formulär på hemsida www.hemrex.se av Beställare godkänt förslag på tid för tjänstens utförande. Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivet i punkt 4. Hemrex AB förbehåller sig rätten att ställa in bokad tillfälle. Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid. 


Inställelseavgift: Leverantören debiterar förflyttningen till Beställaren samt det material Hemrex AB använder vid varje Uppdragstillfälle. Debitering sker enligt orderbekräftelse eller Huvudavtalet.


3. Typer av uppdrag

Beställaren kan teckna sig för tre olika typer av Uppdrag. 


1. 1. Abonnemang med bindningstid inklusive timpott som löper tillsvidare under en fyra veckors period med intervall beskrivet i Huvudavtalet. Abonnemanget kan sägas upp med 30 dagars varsel eller enligt avtal. 


2. Abonnemang med bindningstid exklusive timpott som löper tillsvidare under en fyra veckors period med intervall beskrivet i Huvudavtalet. Abonnemanget kan sägas upp med 30 dagars varsel eller enligt avtal. 


3. Engångsuppdrag, som specificeras och debiteras enligt Huvudavtalet/orderbekräftelse eller i enlighet med muntlig överenskommelse.


4. Avbokning, ombokning

Avbokning: Ett förbokat tillfälle som är ett abonnemang exklusive timpott samt engångstillfällen kan avbokas av Beställaren via mejl eller telefon till Hemrex AB minst fem (5) arbetsdagar (120 timmar) innan bokad tid. Sker avbokningen senare än fem (5) arbetsdagar (120 timmar) debiteras 20% av bokad arbetstid dock inte inställelsesavgift såvida ingen inställelse skett på förbokad tid som är avbokad. 


För abonnemang med bindningstid inklusive timpott gäller följande: Avbokat tillfälle kan utnyttjas vid senare tillfälle (högst 12 månader och/eller senast den 31 december samma år).  Här kan du läsa mer om hur timpotten fungerar.


Ombokning: Ett förbokat tillfälle kan ombokas av Beställaren via mejl eller telefon till Hemrex AB minst två (2) arbetsdagar (minst 48 timmar) innan bokad tid.  


Uteblivna tillfällen: Om Uppdraget inte kan utföras på överenskommen tid och inte avbokats eller ombokats faller tillfället bort och debiteras. Är det en utförare hos Hemrex AB som fått förhinder att närvara vid överenskommen tid tar Hemrex AB kontakt med Beställaren omgående för att hitta en ny tid att ersätta uteblivet tillfälle.


Helgdagar: Uppdraget har uppehåll för nationella helgdagar om inte tid har ombokats. Abonnemang med timpott kan timmarna utnyttjas vid senare tillfälle (högst 12 månader och/eller senast den 31 december samma år)


5. Nöjdhetsgaranti Abonnemang

Är Beställaren inte nöjd med Hemrex AB efter första uppdraget åtar sig Hemrex AB att byta utförare mot annan utförare.


6. Fel, avvikelser och reklamationer

Beställaren ska underrätta Hemrex AB inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt att Tjänsten är felaktig (reklamation). Hemrex AB åtar sig att åtgärda felet och rätta till avvikelsen inom 36 timmar, om möjligt.


Om Hemrex AB inte lyckats rätta till avvikelsen har Beställaren rätt att begära avdrag på priset. Hemrex AB ges rätt att fotografera eller på annat sätt dokumentera avvikelser, fel, förseningar, skador mm.


7. Kundens åtagande

Fri åtkost: Beställaren skall ge fri åtkomst till arbetsplatsen så att tjänsten kan utföras. Med fri åtkomst menas att Hemrex personal kan komma åt platsen där tjänsten skall utföras under överenskommen tid, samt lämna efter att tjänsten är utförd.


Kunden måste säkerställa att portkoder och nycklar är tillgängliga och aktuella. Med nycklar inkluderas även nycklar till balkong, altan, tvättstuga och soprum om Hemrex behöver tillgång till dessa utrymmen.


Om Hemrex ej fått åtkomst till arbetsplatsen på utsatt tid kommer Hemrex försöka kontakta Beställaren på Beställarens angivna telefonnummer för att få åtkomst. Om Hemrex inte når Beställaren inom 15 minuter från inplanerad städtid, anses städtiden förverkad och Beställaren debiteras för en ordinarie städning utan Rut-avdrag.


Med fri åtkomst avses även att det är Beställarens ansvar att boka tvättstuga om ett sådant arbetsmoment är beställt. Missar Beställaren att boka tvättid så utförs ingen tvätt åt kunden, men Beställaren debiteras för tjänsten som om den vore utförd. Hemrex kommer vid sådana tillfällen försöka utföra andra moment åt beställaren om möjligt.


Arbetsplatsens skick: Beställaren skall se till att arbetsplatsen är i sådant skick att tjänsten kan utföras. Detta kan till exempel handla om att fönster ej är blockerade med möbler samt att fönsterbrädan är tömd inför en bokad fönsterputs.


Alla priser samt tider som anges av Hemrex är beräknade utifrån normalt slitage samt normalt nedsmutsat skick. Vid extra slitage/nedsmutsning kan priset öka då detta kräver mer tid. I dessa fall meddelas beställaren innan tjänsten utförs.


Övrigt: Hemrex AB ges rätt att lämna dokument på undanskymd plats i Objektet för att kunna utföra tjänst.


8. Uppsägningstid

Abonnemang med bindningstid löper under avtalad kontraktstid utan uppsägningstid. Allmänna villkor för tjänster och serviceuppdrag, giltiga från den 15 oktober 2011 Abonnemang utan bindningstid löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar.


9. Betalningsvillkor

Hemrex AB fakturerar månadsvis i efterskott för utförd Tjänst. Betalning sker till Hemrex AB bankgirokonto. Betalning skall ske 10 dagar efter fakturadatum. Tilläggstjänster faktureras löpande av Leverantören och betalning skall vara Hemrex AB tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Faktura avgift på 39 kr tillkommer vid valet pappersfaktura. Valet E-post faktura är miljövänlig och kostnadsfritt. Det är Beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits samt att man är ägare till fastighet vid Rot-arbete. För det fall skattereduktion har nyttjats fullt ut eller ej ägare till fastighet är kunden ersättningsskyldig för de kostnader detta kan åsamka Hemrex AB, för närvarande 350 kr ink moms. Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift om 60 kr vid utskickad påminnelse. vid utskickat inkassokrav debiteras 180 kr. Dröjsmålsränta tillkommer med 24 procent (2 procent per månad) efter förfallodag.


10. Prisjustering

Priserna för tjänster framgår av Huvudavtalet/orderbekräftelsen. Hemrex AB förbehåller sig rätten att justera priserna. Sådan ändring skall aviseras minst en månad i förväg på adressen www.hemrex.se/priser. Varken prissänkningar eller prishöjningar påverkar en tjänst som redan är utförd.


11. Arbetsledning och kontaktperson

Arbetet leds och kontrolleras av Hemrex AB arbetsledare. Arbetsledaren rapporterar till Beställarens kontaktperson. Beställaren skall utse kontaktperson till vilken Hemrex AB kan vända sig för rapportering och förfrågningar.


12. Nycklar mm

Beställaren skall tillhandahålla Hemrex AB rätt antal nycklar, passerkort, portkod eller motsvarande, nedan benämnda ”Nycklar”, för tillträde till Objektet. Hemrex AB förser Nycklarna med registrerade nummerbrickor. Tillhandahållande av Nycklar skall ske till en för Hemrex AB behörig person som har rätt att kvittera utlämnade Nycklar. Återlämnande av Nycklar sker endast till den person hos Beställaren som inlämnat dessa eller till person som kan uppvisa identiska nycklar.


14. Ansvar

Hemrex AB är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats Beställaren på grund av Hemrex AB:s dröjsmål eller fel. Ersättning för skada omfattar inte förlust i näringsverksamhet. Personskador regleras i enlighet med Hemrex AB:s ansvarsförsäkring. Beställaren skall så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning. Hemrex AB kan inte göras ansvarigt för maskinhaveri eller andra skador som orsakas av normalt slitage på Beställarens maskiner/sak. Eventuella skador eller annan åverkan på maskiner/sak som användes av Hemrex AB utförare, som inte orsakas av grovt slarv eller annan skadegörelse av denne, skall ersättas av Beställaren. Om Beställaren kräver ersättning för skadad maskin/sak skall det skadade objektet lämnas över till Hemrex AB. Skaderapport/-anmälan skall lämnas in skriftligt och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas.


15. Ersättningsanspråk på grund av skada

Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt till Hemrex AB, dock senast fem (5) arbetsdagar efter att skadan konstaterats. Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätten att åberopa felet. Gäller ersättningen skador på glas ersätter vi endast skador som är mer betydande än normal förslitning: Skadan måste vara synlig på normalt betraktnings avstånd. Avståndet måste vara minst tre (3) meter och synas även när den inte är under direkt solljus.


16. Försäkring

Hemrex AB innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. Ansvarsförsäkringen täcker både person- och sakskada vid varje skadetillfälle. Beställarens försäkring ska täcka skador som inte är orsakade av grovt slarv eller skadegörelse från Hemrex utförare. Nycklar förvaras betryggande. Hemrex AB är även försäkrad mot låsbyten som kan inträffa vid förlust av Nycklar.


17. Force Majeure

Händelser utom Hemrex AB kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, strejk,lockout, blockad eller ingripande av offentlig myndighet, som medför att Hemrex AB icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, fritar Hemrex AB från fullgörande av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Hemrex AB själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.


18. Ändringar och tillägg

Villkorsändringar meddelas beställaren minst två veckor innan ikraftträdande. Villkoren publiceras på Hemrex AB hemsida: www.hemrex.se


19. Hävning

Part äger rätt att häva avtalet om motparten försätts i konkurs eller kan bedömas vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter och betryggande säkerhet för det rätta fullgörandet av partens kontraktsenliga förpliktelser inte ofördröjligen ställs efter begäran härom. Om betalning inte erläggs i rätt tid och Beställaren trots påminnelse därom inte har betalt, har Hemrex AB rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser.


20. Sekretess

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Hemrex AB`s medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och därmed tystnadsplikt. Beställare förbinder sig i sin tur att behandla information och material från Hemrex AB i form av referenser och dylikt konfidentiellt.


21. GDPR – Hantering av personuppgifter

Hemrex AB behandlar dina personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om detta på www.datainspektionen.se. Hemrex använder personuppgifter för att kunna uppfylla tjänsteleveranser samt för uppföljning och marknadsföring. Hemrex behandlar personuppgifterna internt inom företaget men använder även utomstående företag som får del av personuppgifterna för att kunna fullfölja bokad tjänst. Hemrex har utsett en personuppgiftsansvarig som har till uppgift att hantera frågor och se till att Hemrex följer bestämmelserna.


22. Kontakt

Meddelande till Hemrex AB kan endast lämnas på telefonnummer 020-721 721

per e-post på info@hemrex.se

eller per brev:

Hemrex AB

Sixtens Sparresgata 2A

271 39 Ystad


Hemrex AB

Lars Larsson VD

Tel: 020-721 721

www.hemrex

Innehar F-Skattsedel

Orgnr: 556840-1292

BG: 732-8065Allmänna villkor för tjänster och serviceuppdrag, giltiga från den 31 mars 2020.